JURIDISCHE KENNISGEVING

JURIDISCHE KENNISGEVING WEBSITE 

Welkom bij www.nl.yeti.com (onze Website), aangeboden door YETI UK Limited, 280 Bishopsgate, c/o Baker McKenzie, Londen EC2M 4RB,Verenigd Koninkrijk BS1 6HU (YETI).  

Bij het gebruik van onze Website bent u onderworpen aan de onderstaande bepalingen. Lees deze zorgvuldig door. Gebruik onze Website niet als u niet instemt met deze bepalingen. 

Toegankelijkheid  

YETI doet er alles aan om onze Website zo toegankelijk mogelijk te maken voor alle gebruikers, met inbegrip van mensen met een beperking. Uw browse-ervaring kan verbeterd worden door uw software- en apparaatinstellingen (bijvoorbeeld de tekstgrootte) te wijzigen of aanvullende ondersteunende technologieën te installeren. Als u vragen heeft over de toegankelijkheid, neem dan contact met help@yetieuropecustomerservices.com. 

Intellectuele eigendomsrechten 

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten en merkenrechten, op materiaal dat door of namens YETI gepubliceerd is op deze website (de Website) – bijvoorbeeld tekst, afbeeldingen, logo’s, branding, foto’s, video’s, gegevens en compilaties – zijn eigendom van YETI, haar gelieerde ondernemingen of haar licentiegevers (YETI-content).  

heeft enkel toegang tot deze Website en u mag deze Website uitsluitend gebruiken voor uw eigen privégebruik en voor niet-commercieel gebruik . Behalve voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, heeft u onze voorafgaande toestemming nodig voor enig ander gebruik van onze Website of de YETI-content (welke wij naar eigen goeddunken kunnen verlenen of weigeren) en u mag, zonder afbreuk te doen aan het bovenstaande, niet, noch mag u proberen om: (a) op grote schaal, geautomatiseerd of systematisch gegevens uit onze Website te extraheren of deze gegevens te gebruiken in of voor het creëren van een andere website, dienst of database, of deze proberen door te verkopen of verder te distribueren; of (b) Website-codes te decompileren, reverse-engineeren, demonteren of anderszins terug te brengen tot leesbare vorm.  

Gebruik van onze Website 

Uw gebruik van onze Website moet rechtmatig en niet-commercieel zijn en u mag niet, noch mag u proberen om: (a) anderen schade te berokkenen, te intimideren of nadeel te berokkenen; (b) misbruik te maken van of inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten; (c) beledigend, ongepast of ongeschikt te zijn; (d) vals, frauduleus, misleidend of kwaadaardig te zijn; (e) virussen of schadelijke code te verspreiden; (f) de veiligheid of de integriteit van onze Website in gevaar te brengen; of (g) onze Website te beschadigen, uit te schakelen of over te belasten (tezamen onze Acceptabel Use Policy, of AUP). 

Als u aan ons materiaal aanlevert voor onze Website, zoals berichten, beoordelingen of recensies en multimedia-inhoud zoals afbeeldingen of video’s (User Generated Content of UGC), moet dit aan onze AUP voldoen. Wij kunnen (maar zijn daartoe niet verplicht) te allen tijde naar eigen goeddunken door gebruikers gegenereerde inhoud controleren, herzien, bewerken, verwijderen of weigeren te plaatsen.  

De door gebruikers gegenereerde inhoud mag geen informatie bevatten die verwijst naar andere websites, apps, contactgegevens of telefoonnummers. 

Wij kunnen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving uw gebruik van onze Website opschorten of beëindigen als wij van mening zijn dat u niet heeft voldaan aan onze AUP of deze juridische kennisgeving. In ieder geval bent u daar verantwoordelijk voor en dient u uiterst zorgvuldig te zijn bij het maken en aanleveren van UGC. Als u dat niet doet, bent u mogelijk wettelijk aansprakelijk jegens ons en derden. Wij kunnen (maar zijn daartoe niet verplicht) een inbreuk op het AUP melden aan toezichthoudende- en justitiële instanties.  

Onze Website is niet bestemd voor gebruik door kinderen. U mag alleen UGC verstrekken als u ten minste 16 jaar oud bent. 

UGC 

Wanneer u uw UGC aanlevert, belooft u YETI dat: (a) u de auteur en eigenaar bent van uw UGC en/of dat u ons de onderstaande rechten kunt verlenen omdat u hiervoor toestemming heeft gekregen van de auteur/eigenaar(s) van uw UGC en alles wat daarin wordt genoemd of van enige persoon die in UGC wordt genoemd (en als de auteur/eigenaar(s) of persoon minderjarig is/zijn, hun ouder of verzorger); en (b) uw UGC anderszins voldoet aan onze AUP. 

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, gaat u, wanneer u door gebruikers gegenereerde inhoud aanlevert, ermee akkoord dat: (a) deze als niet-vertrouwelijk wordt behandeld en vrij voor gebruik ter beschikking wordt gesteld op onze Website en onbeperkt door iedereen gelinkt, gekopieerd of verder gebruikt kan worden, online of in andere media over de hele wereld, ook voor promotie-, reclame- en andere doeleinden; en (b) u YETI alle rechten en toestemmingen verleent die nodig zijn om deze zonder beperkingen of inbreuk en zonder enige goedkeuring, toestemming, betaling of krediet te gebruiken, waaronder om uw UGC te wijzigen en aan te passen. 

Houd er rekening mee dat het YETI vrijstaat te besluiten uw UGC al dan niet te gebruiken en dat YETI reeds soortgelijke inhoud kan hebben ontwikkeld of deze inhoud uit andere bronnen kan hebben verkregen, en dat alle rechten op deze inhoud bij YETI en haar licentiegevers blijven. 

Beoordelingen en recensies  

Als in uw UGC producten of diensten worden onderschreven of bekritiseerd, al dan niet voor specifieke beoordelingen of recensies op onze Website, dan: (a) als u in enige vorm een commerciële relatie heeft of heeft gehad of enige vorm van beloning of stimulans, waaronder geld, kortingen of gratis geschenken, zelfs indien ongevraagd, heeft ontvangen of toegezegd gekregen in verband met het onderwerp van uw UGC, moet u dit heel duidelijk maken in uw UGC; (b) mag u uw UGC niet verstrekken omdat u hiervoor een contract of regeling heeft of onder zeggenschap staat van derden; en (c) moet uw UGC voor het overige eerlijk en nauwkeurig zijn en geeft u daarin te goeder trouw uw mening over uw werkelijke ervaring van het product of de dienst.  

Als u voor YETI werkt of voor een ander bedrijf dat zelf met YETI werkt, moet u deze relatie vooraf bekendmaken.  

Links  

Onze Website kan links naar websites van derden bevatten. YETI heeft geen zeggenschap over deze websites van derden en aanvaardt hiervoor geen verantwoordelijkheid, ook niet voor wat betreft hun inhoud, nauwkeurigheid of functie. Daarom dient u de juridische kennisgeving en privacyverklaring van deze websites van derden zorgvuldig te controleren en u op de hoogte te houden van alle wijzigingen daarvan. 

Mogelijk exploiteert u een Website van derden en wilt u hyperlinken naar onze Website. In dat geval maakt YETI geen bezwaar tegen dit linken, mits u dit doet op een wijze die in overeenstemming is met onze AUP en op geen enkele manier suggereert dat u gelieerd bent aan of goedgekeurd wordt door YETI. U mag geen framing- of soortgelijke praktijken gebruiken en moet ervoor zorgen dat de link naar onze Website in een nieuw venster wordt geopend. Wij kunnen de toestemming voor het hyperlinken op elk moment naar eigen goeddunken intrekken. 

Beschikbaarheid van de Website  

Wij kunnen onze Website geheel of gedeeltelijk wijzigen, onder meer door op elk moment naar eigen goeddunken YETI-content toe te voegen, te verwijderen of te wijzigen. Onze Website zal niet te allen tijde beschikbaar zijn. Wij kunnen deze op elk moment naar eigen goeddunken opschorten of intrekken, hetzij tijdelijk of permanent, waaronder voor onderhoud en andere technische redenen. Wij kunnen u vooraf op de hoogte stellen, maar zijn daartoe niet verplicht.  

Zoals bij alle softwarematige diensten kan niet worden toegezegd dat onze Website geen fouten of bugs bevat. Wij zullen eventuele problemen echter met gepaste zorg en bekwaamheid oplossen zodra we hiervan kennis hebben genomen. 

Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid  

Wij raden u ten zeerste aan voorafgaand aan het gebruik van onze Website te controleren of uw computersysteem geschikt en compatibel is en in het kader daarvan redelijke voorzorgsmaatregelen te treffen om uzelf te beschermen tegen beveiligingsproblemen, bijvoorbeeld door de installatie van antivirussoftware. Hoewel wij al het redelijkerwijs mogelijke doen om de veiligheid en nauwkeurigheid van onze Website te garanderen, vormt deze een dynamische omgeving en kunnen er van tijd tot tijd onjuistheden, fouten en andere problemen voorkomen.  

Onze aansprakelijkheid in verband met de YETI-content of onze Website wordt niet uitgesloten of beperkt als dit niet is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en onze verkoopvoorwaarden bevatten afzonderlijke bepalingen betreffende consumentenaankopen op onze Website. 

Met inachtneming van het bovenstaande wordt onze Website kosteloos aan u ter beschikking gesteld en YETI is niet verantwoordelijkheid of aansprakelijk voor verlies, schade of kosten van welke aard dan ook, hoe dan ook ontstaan (waaronder begrepen maar niet beperkt tot nalatigheid), uit hoofde van of in verband met de YETI-content of onze Website en uw gebruik daarvan of vertrouwen daarop. 

Contact opnemen 

Als u vragen of opmerkingen heeft over onze Website, de YETI-content of deze kennisgeving, neem dan contact op met help@yetieuropecustomerservices.com. 

Wij kunnen deze kennisgeving te allen tijde naar eigen goeddunken aanpassen. Wij kunnen u daarvan vooraf op de hoogte stellen, maar zijn daartoe niet verplicht. Raadpleeg deze pagina van tijd tot tijd om deze kennisgeving en eventuele nieuwe informatie te lezen. 

Zie ons Privacybeleid voor meer informatie over ons gebruik van gegevens en onze privacypraktijken. 

 

Versie 1.0  

Copyright © 2021 YETI UK Limited 

Geregistreerd in Engeland onder registratienummer 11857753 en BTW-nummer GB117868777statutair gevestigd te  280 Bishopsgate London EC2M 4RB United Kingdom