PRIVACYBELEID

PRIVACYVERKLARING CONFORM AVG 

YETI UK Limited 

Laatstelijk gewijzigd op 13 januari 2022 

 

INLEIDING 

In deze op de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG") gebaseerde Privacyverklaring (de “Privacyverklaring”) wordt beschreven hoe YETI UK Limited (hierna aangeduid als " YETI"," wij" of “onze") wanneer u gebruik maakt van onze diensten en via e-mail en andere elektronische communicatie tussen u en ons informatie over u verzamelt en gebruikt, inclusief persoonlijke informatie (ook wel persoonsgegevens genoemd). Deze Privacyverklaring is van toepassing op al onze activiteiten die verband houden met informatie die wij verzamelen via: 

 • de door ons beheerde websites waarop u deze Privacyverklaring opent (gezamenlijk aangeduid als de "Websites"); en 
 • per e-mail, telefoon en andere tussen u en ons uitgewisselde elektronische berichten. 

Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op informatie die wordt verzameld door: 

 • derden, waaronder via een applicatie of content (met inbegrip van advertenties) die links bevatten naar of toegankelijk zijn vanaf een Website. 

De exploitatie van de Websites, de uitvoering van bestellingen, en e-mail en andere elektronische communicatie wordt hierna gezamenlijk aangeduid als de "Diensten". 

"Persoonsgegevens" zijn gegevens die naar u persoonlijk herleidbaar zijn of die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon, met inbegrip van informatie over u persoonlijk en informatie die aan u kan worden toegerekend, ook als deze niet rechtstreeks naar u herleidbaar is, en informatie over uw internetverbinding, de apparatuur die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze Diensten en gebruiksgegevens. 

Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden herzien (zie het onderdeel UPDATES VAN DEZE PRIVACYVERKLARING van deze Privacyverklaring); u wordt van alle materiële wijzigingen van tevoren in kennis gesteld door deze te plaatsen op de betreffende Websites en indien mogelijk door een aan u verzonden e-mail. 

 

AAN YETI GELIEERDE ONDERNEMINGEN 

De aan onze gelieerde ondernemingen zijn YETI Holdings, Inc., YETI Coolers, LLC, YETI Canada Limited en YETI Australia Pty Ltd. (hierna aangeduid als “Gelieerde Ondernemingen"). 

 

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE 

YETI UK Limited is de verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de Persoonsgegevens die u via onze Diensten verstrekt. Zij is gevestigd te 100 New Bridge Street, Londen, Engeland, EC4V 6JAVerenigd Koninkrijk.  YETI UK Limited is ingeschreven in het UK Information Commissioners Office als Verwerkingsverantwoordelijke. Ons registratienummer is ZA862884. 

Onze vertegenwoordiger in de EU is First European Data Rep BV. First European Data Rep BV is gevestigd aan Schiphol Boulevard 195, 1118 BG Schiphol.  

In het onderdeel CONTACTINFORMATIE van deze Privacyverklaring kunt u lezen hoe u contact kunt opnemen met YETI en onze vertegenwoordiger in de EU. 

 

WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ OVER U EN HOE? 

Wij verzamelen verschillende soorten gegevens, zoals Persoonsgegevens en geaggregeerde informatie over u, die wij bundelen met geaggregeerde informatie over andere gebruikers. Hiertoe behoren gegevens die wij rechtstreeks van u verzamelen of middels geautomatiseerde inzamelingstechnologieën.  

Via de Diensten worden de volgende Persoonsgegevens van u verzameld: 

 • naam: 
 • correspondentieadres (inclusief factuur- en verzendadres); 
 • telefoonnummer: 
 • e-mailadres; 
 • IP-adres (dit stelt ons in staat bij benadering uw locatie te bepalen); 
 • accountgegevens, zoals gebruikersnaam en wachtwoord; 
 • demografische gegevens en andere door u verstrekte informatie waaruit uw identiteit niet kan worden afgeleid; en 
 • websiteverkeersgegevens, locatiegegevens, logs, verwijzende/uitstappagina's, datum en tijdstip van uw bezoek aan onze Diensten, foutmeldingen, klikstreamgegevens en andere communicatiegegevens en de bronnen die u via de Diensten bezoekt en gebruikt; 
 • informatie die wordt verzameld via cookies, pixel tags en andere technologieën; en 
 • informatie over uw internetverbinding, de apparatuur die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze Diensten en gebruiksgegevens. 

Als u in verband met de Diensten Persoonsgegevens met betrekking tot andere personen aan ons of onze dienstverleners verstrekt, verklaart u dat u daartoe door hen gemachtigd bent en dat u hen afdoende hierover en over de daaropvolgende verwerking van deze informatie door YETI hebt geïnformeerd. Indien dit niet het geval is, wordt u verzocht hen alsnog te vragen dit te doen en deze Privacyverklaring aan hen te verstrekken. 

Verzamelen van persoonsgegevens 

Persoonsgegevens worden op verschillende manieren door ons en onze dienstverleners verzameld, zoals: 

 • Via de Diensten. 

Wij verzamelen Persoonsgegevens op of via de Diensten, bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt om updates, speciale aanbiedingen of nieuwsbrieven van ons te ontvangen, een account aanmaakt om toegang te krijgen tot de Diensten, contact opneemt met onze klantenservice, of een aankoop doet. Wij informeren u wanneer het verstrekken van informatie verplicht is (met name op grond van een wettelijke, regelgevende of contractuele verplichting of om uw verzoek te kunnen behandelen of u antwoord te kunnen geven). Indien u deze "verplichte" informatie niet verstrekt, kan YETI mogelijk bepaalde diensten niet aan u leveren of het desbetreffende verzoek of formulier niet in behandeling nemen. De velden van een formulier die niet verplicht ingevuld hoeven te worden, kunt u naar eigen inzicht invullen. Het is geheel aan u om te besluiten of u de daarin gevraagde informatie verstrekt. 

    

   • Automatisch via onze Website. 

   Gegevens over gebruik en apparatuur. Wanneer u navigeert door en interactie hebt met onze Website, gebruiken wij automatische gegevensverzamelingstechnologieën om bepaalde informatie over uw apparatuur, surfacties en -gewoontes te verzamelen, bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze Website, zoals verkeersgegevens, locatie, logs, doorverwijzende/uitstappagina's, datum en tijdstip van uw bezoek aan onze Website, foutmeldingen, klikstreamgegevens en andere communicatiegegevens en de bronnen die u via de Website bezoekt en gebruikt, en informatie over uw computer, mobiele toestel en internetverbinding, met name uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype. Voor meer informatie over hoe wij deze informatie verzamelen via cookies en andere trackers zie hieronder en ons Cookiebeleid. 

     Locatiegegevens Deze Website verzamelt gegevens over de locatie van uw toestel in realtime. Via de privacy-instellingen van uw toestel kunt u ervoor kiezen om de Website al dan niet toe te staan in realtime informatie over de locatie van uw toestel te verzamelen en te gebruiken. Als u het gebruik van locatiegegevens blokkeert, kunnen bepaalde delen van de Website mogelijk ontoegankelijk zijn of niet naar behoren functioneren. Voor meer informatie zie het onderdeel “SELECTEREN HOE WIJ UW GEGEVENS MOGEN GEBRUIKEN EN BEKENDMAKEN" hierna. 

     De informatie die wij automatisch verzamelen kan Persoonsgegevens omvatten of we kunnen deze bewaren of koppelen aan Persoonsgegevens die wij op andere manieren verzamelen of ontvangen van derden. Dit helpt ons onze Website te verbeteren en een betere en meer op u persoonlijk toegesneden dienst aan te bieden, doordat het ons in staat te stelt een inschatting te maken van de omvang van onze doelgroep en gebruikspatronen, informatie op te slaan over uw voorkeuren, zodat wij onze Website kunnen aanpassen aan uw individuele interesses, en u te herkennen wanneer u onze Website opnieuw bezoekt. 

     Als u meer wilt weten over de technologieën die wij voor deze automatische gegevensverzameling toepassen en hoe adverteerders deze soorten cookies gebruiken, of hoe u kunt aangeven dat u deze niet wenst te ontvangen, kunt u ons Cookiebeleid raadplegen. 

      

     GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS en RECHTSGRONDEN VOOR DE VERWERKING 

     Wij gebruiken uw Persoonsgegevens voor verschillende, hierna omschreven doeleinden, bijvoorbeeld om: 

     • onze Website aan u beschikbaar te stellen; 
     • onze producten en Diensten aan u te verkopen; 
     • u de informatie te verstrekken waarom u verzoekt; 
     • naleving van onze uit overeenkomsten voortvloeiende rechten af te dwingen; 
     • u op de hoogte stellen van wijzigingen; en 
     • u informatie over uw account te verstrekken. 

     Wij hebben een rechtmatige grondslag voor het verwerken van uw Persoonsgegevens, met name om onze verplichtingen jegens u uit hoofde van een overeenkomst met u na te komen of om op uw verzoek in afwachting van het aangaan van een overeenkomst maatregelen te treffen, voor onze gerechtvaardigde belangen (indien afgewogen tegen uw rechten en vrijheden), zoals vereist op grond van de toepasselijke wetgeving, of met uw toestemming. 

     De door ons en onze dienstverleners verzamelde of aan ons verstrekte Persoonsgegevens worden gebruikt op basis van de volgende rechtmatige grondslagen en voor de volgende doeleinden: 

     • Rechtmatige grondslag: om onze verplichtingen jegens u uit hoofde van onze overeenkomst na te komen, of om op uw verzoek in afwachting van het aangaan van een overeenkomst maatregelen te treffen. Wij verwerken uw Persoonsgegevens om te voldoen aan onze verplichtingen jegens u uit hoofde van onze overeenkomst met u, of aan uw verzoeken in afwachting van het aangaan van een overeenkomst met ons: 
      • het beschikbaar stellen van de functionaliteiten van de Diensten aan u, zoals het regelen van toegang tot uw geregistreerde account en het verlenen van bijbehorende klantenservice; 
      • reageren op uw vragen en uw verzoeken te behandelen wanneer u contact met ons opneemt middels een van onze online contactformulieren of anderszins, bijvoorbeeld wanneer u ons vragen, suggesties, complimenten of klachten stuurt; 
      • het uitvoeren van transacties met u, uw gegevens te verifiëren en u gerelateerde klantenservice te verlenen; 
      • u administratieve informatie te sturen, zoals wijzigingen in onze voorwaarden en beleid; en 
      • om deel te kunnen nemen aan prijsvragen, wedstrijden of andere promotionele acties. Op deze promotionele acties kunnen aanvullende regels van toepassing zijn, die informatie bevatten over hoe wij uw Persoonsgegevens zullen gebruiken en delen. U wordt verzocht deze aanvullende regels te lezen voordat u besluit tot deelname.  
     • Rechtmatige grondslag: Gerechtvaardigde belangen. Wij verwerken uw Persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen. Onze gerechtvaardigde belangen worden afgewogen tegen uw rechten en vrijheden en wij verwerken uw Persoonsgegevens niet als uw rechten en vrijheden zwaarder wegen dan onze gerechtvaardigde belangen. Onze gerechtvaardigde belangen zijn om ons bedrijf te laten groeien door onze producten en diensten voortdurend te verbeteren, waarbij wij hoge ethische normen in acht nemen en de toepasselijke wetgeving naleven om onze reputatie te beschermen; voor zover andere gerechtvaardigde belangen relevant zijn, hebben wij deze hieronder ten aanzien van elk betreffende doeleinde aangegeven. De doeleinden waarvoor wij Persoonsgegevens verwerken om onze gerechtvaardigde belangen te bevorderen zijn:  
      • de communicatie tussen YETI en u te vergemakkelijken;  
      • om bugs op te sporen en te corrigeren en onze Diensten te verbeteren;  
      • het waarborgen van onze IT-infrastructuur en intellectuele eigendom;  
      • het opsporen en voorkomen van fraude en andere financiële criminaliteit, door fraude- en beveiligingsbewaking uit te voeren om cyberaanvallen en pogingen tot identiteitsdiefstal op te sporen en te voorkomen en door het controleren van uw kredietwaardigheid en het uitvoeren van risicobeoordelingen (YETI heeft een gerechtvaardigd belang bij het voorkomen van fraude en andere financiële criminaliteit, het detecteren van cyberaanvallen en pogingen tot identiteitsdiefstal teneinde zichzelf en anderen te beschermen); 
      • het promoten en op de markt brengen van ons bedrijf door beter inzicht te verkrijgen in uw interesses en voorkeuren (zoals door het identificeren van gebruikstrends, bijvoorbeeld door inzicht te krijgen in welke onderdelen van onze Diensten gebruikers het meest geïnteresseerd zijn), zodat wij onze interacties met u kunnen personaliseren en op uw interesses afgestemde informatie kunnen verstrekken en/of aanbiedingen kunnen doen en via onze Diensten content te leveren die naar onze mening relevant en interessant voor u kan zijn; en 
      • het ontwikkelen, verbeteren, uitbreiden, repareren, onderhouden of aanpassen van ons product en onze Diensten en het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten, zoals door het uitvoeren van marktanalyses en het analyseren of voorspellen van gebruikersvoorkeuren om geaggregeerde trendrapporten op te stellen over hoe onze digitale content wordt gebruikt;  
      • het optimaliseren van de efficiëntie van onze Websites en Diensten, de verwerking van betalingen (via derden) en de uitvoering van onze klantenservice;  
      • het vaststellen van de effectiviteit van onze promotiecampagnes door publieksbetrokkenheid te meten, zodat wij onze campagnes kunnen aanpassen aan de behoeften en interesses van onze gebruikers;  
      • het uitvoeren en uitbreiden van onze bedrijfsactiviteiten, door inzicht te krijgen in welke onderdelen van onze Diensten onze gebruikers het meest geïnteresseerd zijn, zodat wij ons kunnen concentreren op het tegemoetkomen aan de interesses van onze gebruikers; 
      • te verifiëren of onze interne processen naar behoren functioneren en om te voldoen aan wettelijke, regelgevende of contractuele voorschriften, bijvoorbeeld door het onderzoeken van klantervaringen; 
      • het aggregeren en/of anonimiseren van Persoonsgegevens zodat deze niet langer als Persoonsgegevens worden beschouwd. Dit doen wij om voor ons gebruik andere gegevens te genereren, die wij voor elk doeleinde kunnen gebruiken en openbaar kunnen maken, aangezien zij niet langer als Persoonsgegevens worden beschouwd; 
      • het voldoen aan overheidsinspecties, audits en andere geldige verzoeken van de overheid of andere overheidsinstanties buiten het Verenigd Koninkrijk of de EER, al naargelang het geval;  
      • het reageren op juridische procedures zoals dagvaardingen buiten het Verenigd Koninkrijk of de EER, al naargelang het geval;  
      • het beoordelen van onze kwaliteits- en veiligheidsmaatregelen; 
      • het voeren van een deugdelijke administratie, in het bijzonder van onze verkoop van producten, in overeenstemming met wetgeving buiten het Verenigd Koninkrijk of de EER, al naargelang het geval; 
      • het beschermen van onze belangen, rechten, privacy, veiligheid of eigendommen, en/of die van aan ons gelieerde ondernemingen, u of anderen of het anderszins uitoefenen van onze wettelijke rechten en rechtsmiddelen (bijvoorbeeld om aanvallen op ons netwerk of andere criminele en onrechtmatige activiteiten te voorkomen of op te sporen), of voor het verweer tegen een rechtsvordering en het beheren van klachten en vorderingen; en 
      • het bekendmaken of overdragen van uw Persoonsgegevens aan een derde in geval van financiering, reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, cessie, overdracht of andere vervreemding van alle of een deel van onze onderneming, activa of aandelen (waaronder in verband met een faillissement of soortgelijke procedures). 
     • Rechtmatige grondslag: indien wettelijk voorgeschreven. Wij kunnen uw Persoonsgegevens ook verwerken wanneer wij op grond van het Britse dan wel EER-recht verplicht zijn:  
      • te voldoen aan overheidsinspecties, audits en andere geldige verzoeken van de overheid of andere overheidsinstanties;  
      • te reageren op juridische procedures zoals rechterlijke beschikkingen;  
      • maatregelen te treffen om de kwaliteit en veiligheid te waarborgen; en 
      • een behoorlijke administratie bij te houden, in het bijzonder van de verkoop van onze producten. 
     • Rechtmatige grondslag: toestemming Wij kunnen uw Persoonsgegevens ook verwerken als wij daarvoor uw toestemming hebben verkregen: 
      • het instellen van cookies op uw toestel(len), indien u hebt aangegeven cookies of andere trackers toe te staan, zoals nader omschreven in ons Cookiebeleid ; 
      • u kunt uw voorkeuren te allen tijde via de cookiebanner aanpassen; 
      • als u een potentiële klant bent, om u onze nieuwsbrief te sturen; u kunt aangeven dat u geen nieuwsbrieven meer wenst te ontvangen via de afmeldoptie; en 
      • als u een potentiële klant bent, om u marketinggerelateerde e-mails te sturen, met informatie over onze diensten, nieuwe producten en ander nieuws over ons bedrijf; u kunt aangeven dat u deze e-mails niet langer wenst te ontvangen via de in elke marketingmail opgenomen afmeldoptie of door rechtstreeks contact met ons op te nemen. 
        

     DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS 

     Uw Persoonsgegevens worden niet door ons gedeeld, verkocht of anderszins bekendgemaakt voor andere doeleinden dan omschreven in deze Privacyverklaring. Wij delen uw Persoonsgegevens met derden voor zover zij daarover dienen te beschikken, zoals hierna omschreven: 

     • aan onze gelieerde ondernemingen en externe dienstverleners waarvan wij gebruikmaken ter ondersteuning van onze activiteiten; 
     • aan onze externe marketingpartners voor marketing- en reclamedoeleinden; 
     • aan een vennootschap met wie wij fuseren, die wij overnemen of die ons overneemt, of in geval van een wijziging in de structuur van onze onderneming in welke vorm dan ook; 
     • aan overheden en overheidsinstanties om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen; 
     • aan de aan ons gelieerde ondernemingen en derden voor hun eigen commerciële doeleinden met uw toestemming; 
     • om onze rechten af te dwingen. 

     Uw Persoonsgegevens worden niet door ons gedeeld, verkocht of anderszins bekendgemaakt voor andere doeleinden dan omschreven in deze Privacyverklaring.  

     Wij delen uw Persoonsgegevens met: 

     • aan ons gelieerde ondernemingen voor de in deze Privacyverklaring omschreven doeleinden 
     • onze externe dienstverleners, aannemers en andere derden ter ondersteuning van onze activiteiten 
      • Hiertoe behoren aanbieders van diensten zoals websitehosting, data-analyse, betalingsverwerking, orderverwerking, informatietechnologie en daarmee verband houdende infrastructuur, klantenservice, e-mailverzending en audits, die uitsluitend bevoegd zijn om de Persoonsgegevens te verwerken op basis van schriftelijke instructies. Voor meer informatie over onze externe aanbieders van betaaldiensten, zie het onderdeel EXTERNE AANBIEDERS VAN BETAALDIENSTEN; 
     • onze externe marketingpartners voor marketing- en reclamedoeleinden, die uitsluitend bevoegd zijn de Persoonsgegevens te verwerken op basis van schriftelijke instructies; 
     • externe sponsors van prijsvragen, wedstrijden en soortgelijke promotionele acties, die uitsluitend bevoegd zijn de Persoonsgegevens te verwerken op basis van schriftelijke instructies; 
     • uw toestemming. 

     Wij kunnen uw Persoonsgegevens verder delen indien nodig of passend, in het bijzonder om: 

     • te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving 
      • dit kan ook de wet- en regelgeving buiten uw land van vestiging zijn. 
     • samen te werken met openbare instanties en overheden 
      • te reageren op een verzoek of om informatie te verstrekken waarvan wij van mening zijn dat dit noodzakelijk of passend is; 
      • dit kunnen ook instanties buiten uw land van vestiging zijn; 
     • medewerking te verlenen aan de wetshandhaving 
      • wanneer wij bijvoorbeeld reageren op verzoeken of bevelen van opsporingsinstanties of informatie verstrekken waarvan wij van mening zijn dat dit van belang is; 
     • andere juridische redenen 
      • naleving van onze voorwaarden af te dwingen; en 
      • onze rechten, privacy, veiligheid of eigendommen en/of die van aan ons gelieerde ondernemingen, u of anderen te beschermen. 
     • in verband met een verkoop of zakelijke transactie 
      • Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij de openbaarmaking of overdracht van uw Persoonsgegevens aan een derde in geval van gehele of gedeeltelijke financiering, reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, cessie, overdracht of andere vervreemding van onze onderneming, activa of aandelen (waaronder in verband met een faillissement of soortgelijke procedures). 

     • Wij mogen geaggregeerde informatie over onze gebruikers en informatie die niet naar een persoon herleidbaar zijn zonder beperking openbaar maken zolang de geaggregeerde informatie geen betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. 

      

     BEVEILIGING 

     Informatie die via het internet wordt verzonden is nooit volledig veilig, maar wij doen ons best om uw Persoonsgegevens te beschermen. U kunt helpen uw Persoonsgegevens en andere informatie te beschermen door uw wachtwoord geheim te houden. 

     Wij streven ernaar redelijke organisatorische, technische en administratieve maatregelen te nemen om Persoonsgegevens binnen onze organisatie te beschermen. Alle betalingstransacties worden uitgevoerd door een externe betalingsverwerker (PayPal of Shopify), die moet voldoen aan de in de sector toepasselijke normen om uw betaalgegevens te beschermen. 

     U kunt zelf bijdragen aan de veiligheid en beveiliging van uw gegevens. Wanneer wij u een wachtwoord verstrekken (of u er zelf een aanmaakt) om toegang te krijgen tot uw account, bent u verantwoordelijk voor het geheimhouden van dit wachtwoord. U wordt verzocht uw wachtwoord niet te delen met anderen. 

     Helaas is de overdracht van informatie via internet nooit volledig veilig. Als u reden hebt om aan te nemen dat uw interactie met ons niet langer veilig is, dan verzoeken wij u onmiddellijk contact met ons op te nemen op de in het onderdeel per CONTACTINFORMATIE hieronder vermelde wijze. 

      

     KEUZES OVER HOE WIJ UW GEGEVENS GEBRUIKEN EN DELEN 

     Wij bieden u verschillende opties om ons toe te staan gebruik te maken van tracking-technologie, uw Persoonsgegevens te delen met derden die advertenties aan u aanbieden, aan u gerichte advertenties te laten zien en andere gerichte advertenties. Wij kunnen u ook vragen of u direct marketing van ons wenst te ontvangen, of als u klant bent, u de mogelijkheid bieden deze niet of niet langer te ontvangen.  

     Wij hebben procedures ingesteld waardoor u zeggenschap hebt over uw Persoonsgegevens: 

     • Promotionele aanbiedingen van YETI. U hebt verschillende opties ten aanzien van ons gebruik en het openbaar maken van uw Persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Als u klant van ons bent, kunt u aangeven dat u niet langer marketinggerelateerde e-mails van ons wenst te ontvangen. Als u een potentiële klant bent, sturen wij alleen marketinggerelateerde e-mails als u hebt aangegeven dat u deze wenst te ontvangen. Als u marketinggerelateerde e-mails van ons ontvangt, maar u wenst deze niet langer te ontvangen, kunt u gebruik maken van de afmeldingsmogelijkheid die in elk van deze e-mail is opgenomen. Wij trachten zo snel als redelijkerwijs mogelijk aan uw verzoek(en) te voldoen. NB: als u aangeeft dat u niet langer marketinggerelateerde e-mails van ons wenst te ontvangen, kunnen wij u nog steeds belangrijke administratieve berichten sturen (zoals met betrekking tot een aankoop die u bij ons hebt gedaan), waarvoor u zich niet kunt afmelden. 
     • Cookies, trackingtechnologieën en advertenties. Bepaalde content of applicaties, waaronder advertenties, op onze Websites worden aangeboden door derden, zoals adverteerders, advertentienetwerken en -servers, contentproviders, applicatieproviders en sociale-mediawebsites. U wordt gevraagd of u deze cookies wenst te accepteren om deze content te ontvangen. 

     Op de volgende websites treft u meer informatie aan over op interesse gebaseerde advertenties en uw opt-in rechten en opties: 

     UW RECHTEN MET BETREKKING TOT UW PERSOONSGEGEVENS. 

     U beschikt op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming over bepaalde rechten, waaronder het recht om uw Persoonsgegevens in te zien en te actualiseren, het gebruik ervan te beperken, bepaalde Persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, uw toestemming te allen tijde in te trekken en ons bepaalde Persoonsgegevens over u te laten wissen. U hebt tevens het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit over onze verwerking van uw Persoonsgegevens. 

     Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van het Verenigd Koninkrijk (Britse AVG) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie (EU AVG) hebt u in bepaalde gevallen de volgende rechten, met inachtneming van specifieke voorwaarden zoals uiteengezet in de Britse AVG en de EU AVG: 

     • Recht op toegang. U hebt het recht om informatie van YETI te verkrijgen over of op u betrekking hebbende persoonsgegevens worden verwerkt en om een afschrift van deze persoonsgegevens te ontvangen (ook wel "toegangsrechten van betrokkenen" genoemd). 
     • Recht op rectificatie. U hebt het recht om onjuiste of onvolledige Persoonsgegevens onverwijld te laten corrigeren door op de in het onderdeel CONTACTINFORMATIE hierna vermelde wijze contact met ons op te nemen, teneinde ervoor te zorgen dat uw gegevens juist en zo actueel mogelijk zijn. Daarnaast kunt u uw Persoonsgegevens inzien en wijzigen door in te loggen op de Diensten en uw "Mijn account"-pagina te bezoeken. Deze omvatten uw voornaam, achternaam, bedrijf, adres en telefoonnummer wanneer u veilig ingelogd bent. 
     • Recht op gegevenswissing (“recht op vergetelheid”). U hebt onder bepaalde voorwaarden het recht ons te verzoeken om al uw Persoonsgegevens te wissen, bijvoorbeeld wanneer onze verwerking van die Persoonsgegevens niet langer nodig is of wanneer uw Persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt.  Als wij al uw Persoonsgegevens wissen, wordt ook uw gebruikersaccount verwijderd. Wij kunnen mogelijk niet voldoen aan een verzoek om gegevens te wissen, met name indien verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of hiertegen verweer te voeren. 
     • Intrekking van toestemming. Voor zover onze verwerking van uw Persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, hebt u te allen tijde het recht uw toestemming in te trekken. Het intrekken van uw toestemming heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming voordat deze wordt ingetrokken, en heeft geen invloed op de rechtmatigheid van onze voortgezette verwerking die is gebaseerd op een andere rechtmatige grondslag voor de verwerking van uw Persoonsgegevens. 
       
     • Recht op beperking van de verwerking; U hebt het recht om onze verwerking van uw Persoonsgegevens (dat wil zeggen het opslaan van uw Persoonsgegevens zonder deze anderszins te verwerken) onder bepaalde omstandigheden te beperken. In het bijzonder kunt u ons verzoeken ons gebruik ervan te beperken indien u de juistheid ervan betwist, indien de verwerking van uw Persoonsgegevens onrechtmatig wordt geacht. 

     • Recht van bezwaar. U hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden. U hebt daarnaast het recht om, afhankelijk van uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen verwerking op basis van gerechtvaardigde belangen (of die van een derde). Wij zullen uw Persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aantonen, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of voor het instellen of uitoefenen van, of verweren tegen, rechtsvorderingen. 
     • Recht op gegevensoverdraagbaarheid. Voor zover de Persoonsgegevens die u aan YETI verstrekt worden verwerkt op basis van uw toestemming of om een overeenkomst uit te voeren, hebt u het recht ons te verzoeken om een kopie van alle of een deel van deze Persoonsgegevens in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. U hebt tevens het recht ons te verzoeken deze Persoonsgegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke indien dit technisch haalbaar is. 
     • Hoe kunt u de hierboven genoemde rechten uitoefenen. U kunt elk van de hierboven genoemde rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen op de in het onderdeel CONTACTINFORMATIE van deze Privacyverklaring vermelde wijze. Als u contact met ons opneemt om een van de hierboven genoemde rechten uit te oefenen, kunnen wij u vragen om aanvullende informatie teneinde uw identiteit vast te stellen. 

     NB: indien u een kennelijk ongegrond of buitensporig verzoek doet (zoals naar ons eigen redelijk inzicht vastgesteld), kunnen wij u een vergoeding in rekening brengen, met inachtneming van een door de toepasselijke wetgeving vastgesteld maximum. 

     • Recht om een klacht in te dienen. U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de betreffende toezichthoudende autoriteit in het land waarin u woont of werkt, of in het land waar u meent dat uw rechten ingevolge de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming zijn geschonden. Een overzicht van gegevensbeschermingsautoriteiten treft u hier aan. Wij verzoeken u echter, voordat u hiertoe overgaat, eerst rechtstreeks contact met ons op te nemen om ons in de gelegenheid te stellen uw eventuele zorgen over uw privacy in onderling overleg met u op te lossen. 

     BEWAARTERMIJN 

     Wij bewaren Persoonsgegevens zo lang als nodig of toegestaan is in het licht van de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en in overeenstemming met het toepasselijke recht. De criteria voor het bepalen van onze bewaartermijnen zijn: 

     • de duur van de periode waarin wij een doorlopende relatie met u hebben en de Diensten aan u leveren (bijvoorbeeld zolang u een account bij ons heeft of gebruik blijft maken van de Diensten), vermeerderd met een redelijke termijn met inachtneming van de wettelijke verjaringstermijn; 
     • of er een wettelijke verplichting op ons rust (zo zijn wij op grond van bepaalde wetgeving verplicht om gedurende een bepaalde periode een administratie bij te houden van uw transacties voordat wij deze kunnen verwijderen); of 
     • of het bewaren wenselijk is in het licht van onze rechtspositie (zoals met betrekking tot lopende of redelijkerwijs te verwachten rechtszaken of onderzoeken van toezichthouders). 

     DIENSTEN VAN DERDEN 

     Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op informatie die wordt verzameld op websites van derden die via de Diensten toegankelijk zijn. 

     Deze Privacyverklaring heeft geen betrekking op, en wij zijn niet verantwoordelijk voor, de privacy, informatie of andere praktijken van derden, met inbegrip van derden die een website of dienst exploiteren waarnaar de Diensten een koppeling bevatten. Het opnemen van een link op de Diensten impliceert niet dat wij of aan ons gelieerde ondernemingen de gelinkte website of dienst onderschrijven. 

      

     GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING 

     Over het algemeen gebruiken wij uw Persoonsgegevens niet voor geautomatiseerde besluitvormingsprocessen die juridische of soortgelijke gevolgen hebben. 

     Onze dienstverleners kunnen gebruikmaken van technieken zoals machine learning om ons te helpen onze diensten te verbeteren. Voor zover onze dienstverleners gebruikmaken van dergelijke machine learning, (1) blijft er altijd een mens betrokken bij het proces (dat dus niet volledig geautomatiseerd is) of (2) maken deze gebruik van machine learning op manieren die geen significante gevolgen voor de privacy hebben, bijvoorbeeld het opnieuw ordenen van apps wanneer u de online winkel bezoekt (en die dus geen rechtsgevolgen of soortgelijke significante gevolgen heeft). 

     GEBRUIK VAN DIENSTEN DOOR MINDERJARIGEN 

     Onze Diensten zijn niet bestemd voor kinderen onder de 18 jaar en het is kinderen onder de 18 jaar niet toegestaan onze Diensten te gebruiken. Alle informatie over kinderen onder de 18 jaar worden door ons verwijderd zodra deze ter onzer kennis komt. 

     De Diensten zijn niet bestemd voor personen onder de 18 jaar en wij verzamelen niet bewust Persoonsgegevens van personen onder de 18 jaar. Als u jonger bent dan 18 jaar kunt u zich niet inschrijven op onze Diensten, geen aankopen doen via de Diensten of informatie over uzelf aan ons verstrekken, waaronder uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, of een schermnaam of gebruikersnaam die u mogelijk gebruikt. Zodra wij ons ervan bewust worden dat wij Persoonsgegevens hebben verzameld of ontvangen van een kind onder de 18 jaar zonder te hebben gecontroleerd of de toestemming van de ouders is verkregen, worden deze gegevens verwijderd. Als u van mening bent dat wij informatie bezitten over een kind onder de 18 jaar, kunt u contact met ons opnemen op de in het onderdeel CONTACTINFORMATIE van deze Privacyverklaring vermelde wijze.  

     RECHTSMACHT EN INTERNATIONALE DOORGIFTEN 

     Wij kunnen uw Persoonsgegevens verwerken buiten uw woonland en deze overbrengen naar of van de Verenigde Staten. Wanneer wij Persoonsgegevens overbrengen buiten uw woonland, bieden wij passende waarborgen om uw Persoonsgegevens te beschermen. 

     Uw Persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten, waar wij beschikken over faciliteiten en waar wij serviceproviders inschakelen, en waar geen gelijkwaardig beschermingsniveau wordt geboden voor uw Persoonsgegevens. In bepaalde omstandigheden kunnen rechtbanken, opsporingsinstanties, toezichthouders of veiligheidsinstanties in de Verenigde Staten mogelijk recht hebben uw Persoonsgegevens in te zien. 

     Uw Persoonsgegevens worden door YETI overgebracht naar een ander land voor zover toegestaan op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en op voorwaarde dat er passende waarborgen zijn ter bescherming van uw Persoonsgegevens. Voor overdrachten van de EER of het Verenigd Koninkrijk naar landen die niet adequaat worden geacht door de Europese Commissie, zoals de Verenigde Staten, gaan wij voorafgaand aan een dergelijke overdracht EU-standaardcontractbepalingen aan die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie om het vereiste beschermingsniveau voor de doorgegeven Persoonsgegevens te waarborgen. U kunt hierover aanvullende informatie opvragen en een kopie verkrijgen van de betreffende beveiliging die wij hebben ingesteld door contact met ons op te nemen op de in het onderdeel CONTACTINFORMATIE van deze Privacyverklaring vermelde wijze. 


     GEVOELIGE INFORMATIE.
      

     Wij verzoeken u niet om bijzondere categorieën van Persoonsgegevens te verstrekken en deze worden ook niet door ons verwerkt. 

     YETI vraagt u niet om bijzondere categorieën van Persoonsgegevens te verstrekken en deze worden ook niet bewust door ons verzameld. Het is u niet toegestaan op of via de Diensten, of op enige andere wijze, gevoelige Persoonsgegevens (bv. informatie met betrekking tot ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, godsdienst of andere overtuigingen, gezondheid, biometrische gegevens of genetische kenmerken, criminele achtergrond of vakbondslidmaatschap) aan ons te verzenden of anderszins aan ons bekend te maken. 

     BETAALDIENST VAN DERDEN 

     Wij verstrekken Persoonsgegevens aan externe betalingsverwerkers. Als u via de Diensten een betaling verricht, is op uw Persoonsgegevens het privacybeleid van de betreffende derde van toepassing. 

     Wij maken gebruik van een betaaldienst van derden om betalingen via de Diensten te verwerken. Indien u een betaling wenst te verrichten via de Diensten, worden uw Persoonsgegevens verzameld door deze derde en niet door ons, en is niet deze Privacyverklaring maar het privacybeleid van de derde van toepassing. Uw Persoonsgegevens worden behandeld overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en het privacybeleid van de betalingsverwerkers, dat te vinden is op https://www.shopify.com/legal/privacy, en https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/en_de/privacy.
      
      

     WIJZIGINGEN IN DEZE VERKLARING 

     Alle wijzigingen in onze Privacyverklaring worden geplaatst op onze Website. Indien wij vergaande wijzigingen aanbrengen in onze Privacyverklaring, worden deze tijdig geplaatst en stellen wij u daarvan op de hoogte via uw contactgegevens en wordt u uitgenodigd deze te bekijken (en indien nodigdaarmee in te stemmen). 

     Wij kunnen deze Privacyverklaring te allen tijde wijzigen. De vermelding “LAATSTELIJK GEWIJZIGD" bovenaan deze Privacyverklaring geeft aan wanneer deze voor het laatst is herzien. Indien wij vergaande wijzigingen aanbrengen in onze Privacyverklaring, stellen wij in redelijkheid alles in het werk om u daarvan tijdig in kennis te stellen (bijv. door het verzenden van een e-mail naar het in uw account vermelde e-mailadres).  

      

     CONTACTGEGEVENS 

     Om uw rechten inzake gegevensbescherming uit te oefenen:  Klik hier 

     Neem gerust contact met ons op als u vragen of opmerkingen hebt over deze Verklaring of onze privacypraktijken.

      Als u vragen, zorgen, klachten of suggesties heeft over deze Verklaring, neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens. Wij wijzen u erop dat e-mailcommunicatie niet altijd veilig is, dus vermeld nooit creditcard- of andere gevoelige gegevens in uw e-mails aan ons.

      

     • Contactgegevens indien u zich in het Verenigd Koninkrijk bevindt:

               Email:  help@yetieuropecustomerservices.com

               Tel:  0808 1697080

      

     • Contactgegevens indien u zich in de EU/EER bevindt:

               E-mail: yeti@eudatarep.com